Quy định mới: Bán hàng phải lập hóa đơn điện tử?

Người bán hàng, không phân biệt giá trị từng lần bán, bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử theo chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế giao cho khách. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tin quảng cáo