Bạn đọc

MHBS có thật sự gây ra thiệt hại 272 tỷ đồng cho MHB?

Bản án Sơ thẩm thể hiện số tiền 272 tỷ đồng là tiền MHBS đã gây thiệt hại cho MHB. Tuy nhiên, Bản án này chỉ căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và Kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nướcđể kết luận thiệt hại thực chất có thể hiện được sự thật khách quan của Vụ án?

MHB có bị thiệt hại 272 t đồng?

Cáo trạng số 65/VKSTC-V5 đã xác định từ năm 2008 – 2010 giữa MHBS và MHB ký và thực hiện nhiều hợp đồng ký quỹ mua, bán Trái phiếu chính phủ (TPCP), qua đó các chi nhánh MHB chuyển tiền cho MHBS dưới hình thức tiền gửi.

BCKT ngày 8/6/2015 của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ bản chất khoản MHBS vay sở giao dịch MHB và ngân hàng Hợp tác xã (HTX) như sau: “Công ty MHBS đã bán trái phiếu phát hành cho ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), tổng giá trị trái phiếu là 400 tỷ đồng, thời hạn 3 năm. Năm 2010, MHBS đã cho các nhà đầu tư (khách hàng) vay tiền để mua chứng khoán. Các khoản vay này bị nhà đầu tư chiếm dụng làm cho nợ xấu tính đến thời điểm 31/12/2014 là 436,494 triệu đồng. Để mua lại 400 tỷ đồng trái phiếu đã bán cho ACB, vì đã cho các nhà đầu tư vay tiền nhưng khách hàng không trả nợ nên MHBS đã sử dụng vốn của Sở giao dịch MHB”.

Vì dùng tiền chờ mua TPCP của SGD mua lại trái phiếu đã bán cho ACB, nên đến 31/12/2012, MHBS không thanh toán được 410 tỷ cho SGD và dư nợ này kéo dài cho đến cuối năm 2013. Cho nên, MHBS còn chưa hoàn trả cho MHB số tiền 272 tỷ đồng.

Theo Bản án sơ thẩm, số tiền 272 tỷ đồng chính là tiền thiệt hại mà MHBS gây ra cho MHB

Việc MHBS sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc của MHB trực tiếp thông qua hợp đồng ký quỹ mua, bán TPCP và gián tiếp qua phát hành trái phiếu MHBS đã có từ giai đoạn 2008 – 2010. Nếu MHBS không dùng tiền quỹ của SGD mua lại trái phiếu của mình trong giai đoạn 2011 – 2012, thì khi đến hạn thanh toán trái phiếu của MHBS vào ngày 20/4/2013, ACB sẽ thu hồi bằng số tiền 400 tỷ đồng của MHB gửi tại ACB. Và trách nhiệm của MHBS thanh toán 400 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho ACB lúc đó cũng phải chuyển sang cho MHB.

Việc các chi nhánh MHB chuyển tiền cho MHBS và MHB bảo lãnh cho ACB mua trái phiếu do MHBS phát hành bằng khoản tiền gửi tại ACB có từ giai đoạn 2008 – 2010 (lúc này luật Tổ chức tín dụng năm 2010 chưa có hiệu lực). Điều đó cho thấy rằng, việc SGD chuyển tiền chờ mua TPCP và việc MHBS dùng tiền chờ mua TPCP của SGD mua lại trái phiếu đã bán cho ACB trong giai đoạn 2011 – 2014 không phải là nguồn gốc gây ra món nợ 272 tỷ đồng của MHBS đối với MHB.

MHBS không sử dụng tiền của SGD MHB chuyển sang để kinh doanh chứng khoán. Việc thua lỗ trên 3 tài khoản cá nhân để thực hiện tự doanh cho công ty, cũng như bị khách hàng chiếm dụng vốn là giai đoạn từ 2010 trở về trước, không phải do sử dụng tiền SGD chuyển chờ mua TPCP gây ra. Cơ quan điều tra cũng không phát hiện bất cứ sai phạm nào khi kinh doanh trên 3 tài khoản này.

Các hành vi đem tiền của SGD gửi tại các chi nhánh của MHB không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho MHBS. Như vậy, có phải MHBS dùng tiền của SGD gửi chờ mua TPCP trong giai đoạn 2011 -2014 làm thiệt hại 272 tỷ đồng hay không?

MHBS hoàn toàn có khả năng trả cho MHB 272 tỷ đồng!

Nội dung của BCKT cho rằng, tính đến thời điểm 31/12/2014, MHBS có lỗ lũy kế 258,645 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 87,767 tỷ đồng, tồn tại khoản nợ xấu của khách hàng không có khả năng thu hồi là 346,494 tỷ đồng (chưa trừ giá trị tài sản đảm bảo 143,019 tỷ đồng; Nợ vay SGD của MHB không có khả năng trả nợ là 272 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kết luận “MHBS không có khả năng trả nợ” liệu có chính xác? Bởi, chính trong BCKT cũng xác định, nguyên nhân khoản lỗ lủy kế 258 tỷ đồng cơ bản là do MHBS phải trích dự phòng xấp xỉ 286 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi của khách hàng theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước cho tổng số khoản nợ xấu 436 tỷ đồng nói trên. Đồng thời, BCKT cũng thừa nhận MHBS đang nắm giữ khối lượng giá trị đảm bảo của khách hàng trị giá 143,019 tỷ đồng. Ngoài ra, trong bản cân đối kế toán tại thời điểm lập BCKT, MHBS vẫn còn sở hữu một số nguồn tài sản tự doanh của mình, trong đó có nhiều tài sản mang tính thanh khoản cao gồm:

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của MHBS là khoản 93 tỷ đồng: Giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn còn lại đến ngày 31/12/2014 của MHBS là 50,6 tỷ đồng (bao gồm cả giá trị cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết), chưa tính khoản dự phòng giảm giá đầu tư là 25,2 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn 151,6 tỷ đồng (trừ tài sản đảm bảo của khách hàng mà MHBS đang nắm giữ). Tổng giá trị khoản đầu tư tài chính dài hạn đến ngày 31/12/2014 của MHBS là 10,2 tỷ đồng, chưa tính dự phòng giảm giá đầu tư là 11,2 tỷ đồng. Tài sản dài hạn lào 20,8 tỷ đồng… Đó là chưa tính đến những khoản dự phòng đã tích và những khoản có thể thu được từ nợ không có tài sản đảm bảo của khách hàng mà MHBS có quyền đòi nợ.

Theo đó, nếu chỉ đơn thuần tính tổng các số liệu của khoản tiền mặt, chứng khoán có thể bán ngay (tức có tính thanh khoản cao) thì chỉ riêng tổng giá trị tài sản có tính thanh khoản cao của MHBS tại thời điểm lập BCKT là khoảng 244,6 tỷ đồng.

Như vậy, để kết luận MHBS có khả năng trả 272 tỷ đồng cho MHB hay không thì phải xem xét, đánh giá và thẩm định giá trị toàn bộ tài sản chứng khoán mà MHBS đang nắm giữ là bao nhiêu, cùng với khả năng thu hồi nợ của khách hàng vào thời điểm đó. Cho dù MHBS kinh doanh thua lỗ, nhưng nếu MHBS thực sự còn tài sản thì MHBS vẫn có thể dùng các tài sản đó để trả nợ.

Trên thực tế, MHBS chỉ còn một chủ nợ duy nhất là MHB, nhưng MHBS ngoài khối lượng tài sản chứng khoán tự doanh của mình, còn là chủ nợ của các khoản nợ của khách hàng lên đến 436,4 tỷ đồng.

Tại tòa cũng như tại CQĐT, ông Dũng vẫn khẳng định, MHBS có đủ khả năng thanh toán nợ cho MHB

Cuối cùng, theo Công văn số 12/MHBS-HCTH ngày 19 tháng 12 năm 2018 “Về khả năng trả nợ 270 tỷ đồng cho Ngân hàng MHB” của MHBS gửi Tòa án cấp cao tại Tp.HCM, thì số tiền mặt và chứng khoán mà MHBS đang nắm giữ tính theo giá thị trường tính đến ngày 14/11/2018 có giá trị như sau : Tiền mặt là 31,5 tỷ đồng; Giá trị chứng khoán trong tài khoản tự doanh của MHBS là 121,4 tỷ đồng; Giá trị chứng khoán trong ba tài khoản cá nhân mà Công ty sử dụng để tự doanh là 103,1 tỷ đồng; Giá trị chứng khoán cầm cố của khách hàng vay tiền của MHBS là 73,3 tỷ đồng. Tổng cộng là trên 329,3 tỷ đồng. Đó là chưa tính đến khả năng truy đòi những khoản nợ của các nhà đầu tư, không có tài sản đảm bảo, mà MHBS có quyền đòi nợ (khoảng 147 tỷ đồng). Như vậy, nếu nhìn nhận một cách khách quan, thì MHBS hoàn toàn có khả năng thanh toán khoản nợ hơn 270 tỷ đồng cho BIDV.

Từ những phân tích kể trên, khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về tính chính xác, khách quan, đánh giá đầy đủ, toàn diện các mặt vấn đề của BCKT (dùng để đánh giá thiệt hại trong vụ án). Bởi, khi chỉ dựa trên việc tại một thời điểm nhất định MHBS không có khả năng thanh toán 272 tỷ đồng cho MHB, trong khi chưa đánh giá về khả năng trả nợ của MHBS, mà đã vội vàng kết luận MHBS không có khả năng trả nợ và và MHB không thể thu hồi các khoản nợ xấu. Do đó, BCKT có được xem là một chứng cứ để xác định tội danh, cũng như định khung hình phạt đối với ông Huỳnh Nam Dũng?

Tử Dao

Bạn đang đọc bài viết "MHBS có thật sự gây ra thiệt hại 272 tỷ đồng cho MHB?" tại chuyên mục Kết nối của Khỏe 365. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư : khoe365@nguoiduatin.vn. Hotline: 093 4343 637.

Tin tài trợ

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

Thông tin quảng cáo