"Tốt số hơn cố làm" có đúng không?

Có phải cuộc sống của mỗi chúng ta đều đã được Thượng Đế an bài rồi không? Nếu quả thật là vậy xin hãy chỉ cho tôi những ý định của Ngài?