Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018, đáng chú ý như: Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng; Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; Chế độ, chính sách đối với cán bộ,...