800 tỷ đồng chăm lo Tết diện chính sách

Mỗi phần quà trị giá 1,7 triệu đồng một suất tặng các thương bệnh binh, anh hùng lưc lượng vũ trang, anh hùng lao động và 1,3 triệu đồng với các đối tượng chính sách khác.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018, đáng chú ý như: Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng; Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; Chế độ, chính sách đối với cán bộ,...